دانلود رایگان مقاله تحلیل سلسله مراتبیAHP و GIS

مقاله با عنوان اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

این مقاله در اولین کنفرانس اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیا در دانشگاه زنجان ارائه است.

نویسندگان کارمران رحیم اف، استادیار دانشگاه پیام نور تهران،

کاوه رضوانی دهاقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

برای دانلود رایگان این مقاله اینجا کلیک نماید

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *