دانلود رایگان پایان نامه: تدوين راهنمای برنامه ريزی مصرف انرژی با تاکید بر کاربری زمین نمونه موردی سعیديه شمالی همدان

پایان نامه: تدوين راهنمای برنامه ريزی مصرف انرژی با تاکید بر کاربری زمین نمونه موردی سعیديه شمالی همدان

دانشگاه یزد دانشکده هنر و معماری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

نگارش: بهاره سیفی

چکیده:

جهان در حال نظاره کردن یک روند شهرنشینی غیرقابل کنترل می باشد و به تبع آن تقاضا برای انرژی جهت مصارف عمومی و خصوصی روبه افزایش می باشد.

با توجه به نیاز روز افزون کشورها به استفاده از انرژی و محدودیت منابع آن، صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از منابع آن، در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است. در کشورهای صنعتی، با تدوین برنامه های دراز مدت کاهش مصرف انرژی در بخش های مسکن و حمل و نقل مورد تأکید قرار گرفته بخش قابل ملاحظه ای از انرژی به بخش صنعت و تولید تخصیص داده می شود.

در بخش ساختمان، رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، یکی از نکات ضروری به شمار می رود. علاوه بر آن لازم است. ه مقیاس فراتر از ساختمان، یعنی حوزه شهرسازی نیز توجه شود که می تواند در بهینه سازی مصرف انرژی مؤثر باشد.

راهنمای برنامه ریزی مصرف انرژی در این پژوهش شامل تدوین ضوابط و پیشنهادات برنامه ریزی مبتنی بر انرژی می باشد. این راهنماها به عنوان عنصر مکمل در فرآیند برنامه ریزی شهری نقش ایفا نموده و امکان دستیابی به توسعه پایدار و مبتنی برکاهش مصرف انرژی را فراهم می آورد.

با توجه به اینکه تاکنون در حوزه طراحی و برنامه ریزی شهری، راهنمای برنامه ریزی مشخصی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی تدوین نشده است و تدوین چنین ضوابطی در جهت تکمیل و هماهنگ با مبحث نوزدهم ساختمان ضروری به نظر می رسد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین پیشنهاد و ضوابط برای مصرف انرژی با توجه به کاربری زمین در محله سعیدیه شمالی و کاهش میزان مصرف انرژی در این محله با توجه به مؤلفه های کاربری زمین است.

محله سعیدیه شمالی یکی از محله های شهر همدان است که به دلیل مهاجرت جمعیت و توسعه شهر تحلیلی است – براساس طرح از پیش اندیشیده شده ایجاد شده است.

روش این پژوهش توصیفی که در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای ادبیات موضوع و چگونگی تدوین راهنمای برنامه و پیشینه پژوهش بررسی و در فصل سوم با نرم افزار GIS و پرسشنامه و تحلیل وضع موجود محله سعیدیه شمالی پرداخته شده است.

نتایج پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های تنوع کاربری ها، شعاع پوششی ایستگاه های حمل و نقل عمومی، سلسله مراتب شبکه راه ها، تراکم بهینه واحدهای مسکونی و تراکم ساختمانی کاربری های غیرمسکونی، مراکز واحدهای همسایگی و …، از شرایط مطلوبی برخوردار هستند.

اگر قرار باشد راهنمای برنامه ریزی مصرف انرژی با تاکید کاربری زمین در محله سعیدیه شمالی مورد توجه قرار گیرد، لازم است زیرمؤلفه هایی نظیر مرکز محله فعال، دسترسی به کاربری های خدماتی اصلی، وجود پارکینگ در مجاورت ایستگاه های حمل و نقل عمومی، تسهیلات عبور و مرور، سهم مطلوب فضای سبز و …، که در وضع موجود شرایط نامطلوبی دارند،

راهنمای برنامه ریزی مناسبی برای ارتقا این شرایط تدوین شود. از راهنماهای مطرح شده به پیشنهاد و ضوابط اشاره می شود.

واژگان کلیدی: راهنمای برنامه ریزی، برنامه ریزی کاربری زمین، بهینه سازی مصرف انرژی، محله سعیدیه شمالی

برای دانلود کلیک نمایید

دانلود رایگان پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *