دانلود مقاله ارزیابی قابلیت طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای لندست-۸ و سنتینل-A2 در تعیین محدوده و سطح زیر کشت ارقام پسته

مجله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

سال یازدهم شماره اول بهار ۱۳۹۹

هادی زارع خورمیزی – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
حمیدرضا غفاریان مالمیری – استادیار گروه جغرافیا، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، ایران
مراد مرتاض – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی و زراعت، دانشکده علوم گیاهی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، کالیفرنیا

چکیده:

فن­­آوری سنجش از دور یکی از ابزارهای کارآمد برای پایش، مطالعه و تعیین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و باغی بویژه در سطوح وسیع­ می­باشد. برنامه­ریزان، مجریان و کشاورزان با آگاهی از نوع رقم و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی می­ توانند سیاست ­های مدیریتی و اجرایی مناسبی اتخاذ نمایند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت طبقه ­بندی نظارت شده تصاویر ماهواره­ای چند باندی لندست-۸ و سنتینل-A2 در تعیین محدوده، سطح زیر کشت و نوع رقم چهار نوع پسته اکبری، کله قوچی، احمد آقایی و فندوقی در یک مزرعه مطالعاتی در استان یزد می ­­باشد. دقت چهار الگوریتم طبقه بندی متوازی السطوح، کمترین فاصله، فاصله ماهالانوبیس و بیشترین تشابه و همچنین بهترین زمان در تفکیک ارقام پسته مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، الگوریتم حداکثر تشابه در طبقه­ بندی تصویری در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ماهواره لندست-۸ با دقت نهایی و ضریب کاپای به ترتیب ۷۶.۸ درصد و ۰.۶۷ از بالاترین دقت و الگوریتم طبقه­ بندی متوازی السطوح به ترتیب با دقت نهایی و ضریب کاپای ۷/۶۴ و ۴۷/۰ از کمترین دقت برخوردار بود. همچنین بر اساس نتایج، بهترین زمان برای تفکیک ارقام پسته مورد بررسی اواخر خرداد می ­باشد. به طوری که ضریب کاپای طبقه ­بندی با الگوریتم حداکثر تشابه در تصویر تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ماهواره لندست، ۰.۶۷ و به ترتیب در تاریخ­ های ۲۳ تیر، ۲۴ مرداد و ۲۵ شهریور ۰.۶۴، ۰.۶۳ و ۰.۶۳ بدست آمد. دقت نهایی و ضریب کاپای طبقه­ بندی با استفاده از الگوریتم حداکثر تشابه در تصویر تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ماهواره سنتینل-A2­ به ترتیب ۸۰ درصد و ۰.۷۱ بدست آمد. با انجام عمل فیلتر میانه با اندازه پنجره سه در سه بر روی تصویر طبقه ­بندی شده سنتیل-A2 میزان دقت نهایی و ضریب کاپا به ترتیب به ۸۲.۶ و ۰.۷۵ افزایش یافت. دقت نهایی و ضریب کاپای طبقه­ بندی و تفکیک ارقام پسته در تصاویر سنتینل-A2 نسبت به تصاویر لندست ۸ بالاتر بود. در مجموع بر اساس نتایج، تکینک ­های طبقه­ بندی سنجش از دور و نیز تصاویر ماهواره­ای چند باندی، از قابلیت مناسبی برای نقشه­ برداری کشاورزی و باغی برخوردار می­ باشند.

کلیدواژه‌ها:

طبقه بندی نظارت شده, طبقه بندی الگوریتم حداکثر تشابه, ارقام پسته, ضریب کاپا, سنجش از دور

برای دانلود بر روی کینک زیر کلیک نمایید

Article Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *