شرح خدمات طرح جامع گردشگری روستایی

 شرح خدمات مطالعات طرح جامع

گردشگري روستايي كشور

تعريف طرح

طرح ساماندهي و حفاظت و بهره برداري از نواحي روستائي واجد ارزش‌هاي توريستي، فرايندي از مطالعات منظم ناظر برشناخت ، تحليل ، برنامه ريزي و طراحي است تا بتوان ارزشهاي مستند و مستقر در نواحي روستايي را اعتبار بخشيد و از طريق آن امر توسعه گردشگري نواحي روستايي را در ابعاد اقتصادي، اجتماعي – فرهنگي و كالبدي ، مطالعه ، طراحي ، اجرا ، بهره برداري و مديريت كرد.

اهداف طرح

1-شناخت وضع موجود و تنگناها، برنامه ريزي ، پيشنهادحفاظت و مديريت جاذبه ها و آثار ارزشمند طبيعي و تفرجگاهي

2-ساماندهي هسته كهن و واجد ارزش گردشگري روستا براي بهره برداري و خدمات گردشگري

3-حفاظت و احيا ارزشهاي فرهنگي ، تاريخي ، كالبدي- فضايي ، معماري و منظر روستايي و معرفي ناحيه روستايي از سطوح محلي تا فرا ملي

4-توسعه گردشگري و بهره مندي از عوايد حاصل از جذب گردشگر (داخلي و خارجي)

5-هدايت توسعه موزون و همگن با محيط طبيعي و مصنوع ناحيه روستايي

6-ارتقا كمي و كيفي عرصه هاي زيست و توليد روستايي مرتبط با گردشگري

7-فراهم نمودن زمينه توسعه و عمران گردشگري ناحيه روستايي با توجه به شرايط ، امكانات و محدوديتهاي موجود

8-تامين و توزيع عادلانه امكانات و خدمات رفاهي ، زيرساختي و روساختي گردشگري ناحيه روستايي

مراحل تهيه و ارايه طرح

 

مرحله اول

1-تدوين و ارايه گزارش تشريحي – تحليلي در سطح شناخت ، بررسي تاريخي، جغرافيايي ، اجتماعي ، زيست محيطي، كالبدي وگردشگري

2-تهيه اسناد تصويري از مراحل شناخت و تجزيه و تحليل آنها

3-مستند سازي و تهيه اسناد تصويري ، آسيب شناسي ، علت شناسي آسيبها

4-بررسي پتانسيل هاي گردشگري در ناحيه روستايي

 

مرحله دوم

1-تدوين و ارايه گزارش پيشنهادي

2-تدوين و تكميل اسناد تصويري از برنامه ها و طرحهاي پيشنهادي

3-تدوين ضوابط و مقررات

4-تدوين و ارايه طرح ساماندهي

5-تدوين و ارايه گزارش سازماندهي اجرا، مديريت ، حفاظت، ساخت وبهره برداري

 

شرح خدمات مطالعات گردشگري

 روستايي

فصل اول : بررسي وضع موجود

 

مطالعات تاريخي

1- تاريخچه منطقه وناحيه

1-1-سير تاريخ منطقه و بررسي مآخذ و مطالب نوشته شده درباره آن

1-2- تاريخچه استقرار و اسكان اوليه

1-3- پيشينه تاريخي ناحيه و روند تحول و توسعه آن تاكنون

1-4- بررسي سوابق باستان شناسي و يافته هاي احتمالي

1-5- بررسي پيشينه و نقش مجموعه‌هاي روستايي

 

2-مطالعات جغرافيايي- زيست محيطي

2-1-موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي منطقه

2-2-اقليم و پوشش گياهي و كليه عوارض طبيعي

2-3-بررسي زمين شناسي و سابقه زلزله و بلاياي طبيعي در منطقه

2-4- شاخصه هاي مهم طبيعي روستا

2-5- بررسي شبكه‌هاي ارتباطي روستا

2-6-بررسيهاي زيست محيطي (پتانسيلها – آلاينده ها)

 

3-مطالعات اجتماعي

3-1-ويژگيهاي انساني و دموگرافيك (ساختار جمعيت ، بعد خانوار، ساختار سني و جنسي ، مهاجرت و…)

3-2-ويژگيهاي فرهنگي (گويش ، پوشش، مراسم، سنتها و آئين ها، ساختار قومي و فرهنگي و….)

3-3-بهداشت عمومي درناحيه مورد مطالعه

3-4-آموزش و پرورش در ناحيه مورد مطالعه

3- 5- ويژگيهاي سياسي (وقايع سياسي ،‌تاريخي و… ، نظام تصميم گيري، سلسله مراتب قدرت و …)

 

4-مطالعات زيربنايي، كالبدي – فضايي

4-1-بررسي وشناخت سطح و جايگاه ناحيه در منطقه و در مطالعات فرادست

4-2-شناخت تشريحي موقعيت ناحيه و سطوح توسعه زيربناهاي روستا

4-3-تعيين محدوده هاي ذهني، عرفي ، كالبدي و قلمرو روستا

4-4-شكل شناسي بافت هاي سنتي و مدرن روستا

4-5-گونه شناسي سازمان فضايي (تعريف تقسيمات كالبدي و ذون بندي آنها)

4-6-گونه شناسي توسعه كالبدي (جريان رشد و توسعه فضايي)

4-7-جهت گيري هاي توسعه و فرآيندهاي اقتصادي روستا

 

 

فصل دوم: پتانسيل ها و محدوديت هاي گردشگري

5- انواع جاذبه هاي گردشگري روستا

5-1-منابع و جاذبه هاي طبيعي

5-1-1-درياچه هاي طبيعي و سدها

5-1-2-رودخانه ها

5-1-3-چشمه ها و مراكز آب درماني

5-1-4-آبشارها

 

5-2-فضاهاي جلگه اي ، جنگلي و كوهستاني

5-2-1-فضاهاي جنگلي

5-2-2-1-ارتفاعات و قله ها

5-2-2-2-دره ها و مناطق تفرجگاهي

5-2-2-3-غارها

5-2-2-4-كويرها

5-2-2-5-مناطق حفاظت شده و شكارگاه ها

5-2-2-6-روستاهاي ويژه و مسيرهاي عشايري

5-3-جاذبه هاي ورزشي و تفريحي

5-3-1-ورزش هاي كوهستاني و دره اي

5-3-2-ورزش و تفريحات آبي

 

6-بناها ويادمان هاي تاريخي و مذهبي

6-1-بناهاي تاريخي

6-1-1-كاخ ها و عمارت ها

6-1-2-قلعه ها و برج ها

6-1-3-ميادين قديمي

6-1-4-بازارها

 

6-2-اماكن مذهبي و زيارتگاهي

6-2-1-مساجد قديمي

6-2-2-مقابر و امامزاده ها

6-2-3-گورستان هاي تاريخي

6-2-4-ساير آثار تاريخي

 

6-3-امكانات فرهنگي و هنري

6-3-1-كتابخانه ها و سالن هاي نمايش

6-3-2-مراكز فرهنگي – تفريحي ، موزه ها

6-3-3-صنايع دستي و سوغاتي ها

6-3-4- انواع مراسم محلي

6-3-5-كانون هاي مبادله

6-3-6-مسيرهاي گردشگري

 

7-تاسيسات وتجهيزات گردشگري

7-1- انواع اقامتگاه ها

7-2- انواع تفرجگاهها

7-3-انواع خدمات و اطلاعات گردشگري

7-4-نظام مديريت گردشگري ناحيه روستايي

 

8-جنبه هاي اجتماعي گردشگري

8-1-مطالعه و بررسي فصول مراجعه گردشگري

8-2-بررسي گروههاي گردشگر

8-3-بررسي نيازها و كمبودهاي گردشگران و طبيعت گردان (با طرح و پرسشنامه)

8-4-بررسي امكان اسكان گردشگران

8-5-بررسي ديدگاه روستاييان نسبت به گردشگري

 

9-آسيبهاي گردشگري

9-1-بررسي اثرات گردشگري بر منطقه و محيط زيست و ارايه راه حل

9-2-بررسي اثرات گردشگري بر فرهنگ روستاييان و ارايه راه حل

9-3-بررسي اثرات گردشگري بر معماري و ساخت و سازهاي جديد روستا و ارايه راه حل

9-4-مطالعات ارزيابي زيست محيطي ( EIA) پروژه هاي گردشگري مطابق الگوي سازمان حفاظت محيط زيست

 

10-مزاياي گردشگري

10-1-بررسي اثرات مثبت گردشگري بر رونق اقتصادي روستا

10-2-بررسي اثرات مثبت گردشگري بر فرهنگ روستاييان

10-3-بررسي اثرات مثبت گردشگري بر توسعه و عمران ناحيه اي

 

فصل سوم : تحليل وضع موجود و برنامه توسعه گردشگري

11-برنامه توسعه گردشگري روستا

11-1-تحليل وضع موجود (امكانات و تنگناها)

11-2-سياست ها و اهداف توسعه گردشگري روستا (استراتژي و طرح راهبردي)

11-3-برنامه و طرح هاي پيشنهادي (در كليه زمينه هاي گردشگري و موضوعات‌هاي مرتبط)

11-4-ارزيابي مسيرها و ظرفيتها

11-5-پروژه هاي پيشنهادي گردشگري ( و موضوعات مرتبط)

11-6-تعيين زيرساخت مورد نياز

11-7-جمع بندي توجيهات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح گردشگري

 

11-8-ارايه نقشه توسعه گردشگري ناحيه

11-8-1-كاربري هاي عمده

11-8-2-شبكه هاي زيربنايي و دسترسي

11-8-3-محدوده‌هاي واجد ارزش و طرحهاي اصلاحي

11-8-4- مكان يابي طرح ها وپروژه هاي توسعه آتي در روستا

11-8-5-پيشنهاد اقدامات زمان بندي اجرايي طرحها

 

12-تدوين برخي ضوابط و مقررات

12-1-تهيه و تدوين ضوابط بهره برداري مديريت گردشگري روستا

12-2-تهيه و تدوين ضوابط كالبدي وفضايي گردشگري روستا

12-3-تهيه و تدوين ضوابط شبكه هاي دسترسي در سطح روستا و قلمرو مرتبط

12-4-آماده سازي راهنماي مصور و نقشه گردشگري روستا

 

علاوه بر نقشه هاي ضميمه گزارش (با ابعاد مناسب جزوه) بنا به ضرورت (ودر صورت وجود يا تهيه نقشه هاي پايه) نقشه هايي با مقياس هاي زير بصورت آلبوم و بر روي لوح فشرده (CD) توسط مشاور به تعداد مورد نظر قرارداد تهيه خواهد شد:

1- نقشه موقعيت طبيعي و سياسي محدوده مطالعات: اين نقشه با مقياس 1:250000 جهت معرفي عوامل طبيعي منطقه اعم از كوهها ، دشت، رودخانه و … مي باشد.

2- نقشه موقعيت و توزيع خدمات عمومي در محدوده مطالعات روستا و حوزه نفوذ پيرامون آن در مقياس 1:50000 يا 1:25000

3- نقشه محدوديتها و امكانات توسعه فيزيكي طرح‌هاي پيشنهادي گردشگري روستا :‌ در مقياس 1:25000

4- نقشه توسعه گردشگري و لكه گذاري نقاط قابل توسعه درمحدوده طرح (سايت) پيشنهادي با مقياس : 1:25000 يا 1:10000

5- نقشه كاربري و مالكيت اراضي در لكه‌هاي محدوده طرح سايت پيشنهادي در مقياس  2000 :1

6- نقشه تفصيلي كاربري اراضي داخل طرح سايت پيشنهادي و تعيين محدوده توسعه آتي طرح درمقياس 2000 :1

7- آماده سازي راهنماي مصور و نقشه گردشگري روستا

 

 

 • انجام مطالعات، برنامه ریزی منطقه ای (شهری و روستایی)، برنامه ریزی توسعه کالبدی، مطالعات آمایشی، توریسم و گردشگری
 • تهیه طرحهای هادی روستایی، ساماندهی عشایری، مکانیابی توسعه سکونتگاهها و کاربری زمین ، ساماندهی صنایع دستی
 • به کارگیری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای (سنجش از راه دور) در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی در زمینه های مختلف
 • تهيه ضوابط، معيارها، استانداردها و دستورالعملهاي فني
 • طراحی معماری انواع ساختمان و ابنیه با کاربری های مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی، ساختمان های خاص و …
  مطالعات و طراحی در زمینه پروژه های طراحی شهری، مطالعات جغرافیایی، برنامه ریزی منطقه ای و فضایی.
  • ارائه طرح های مرمت و نوسازی ابنیه.
  • طراحی معماری داخلی و مبلمان شهری.
  • تهیه طرح های محوطه و فضای سبز.
 • تهیه انواع ماکت های کامپیوتری و فعالیت های خاص 3D و …

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*