بایگانی روزانه: ژانویه 6, 2020

دانلود رایگان پایان نامه: تدوين راهنمای برنامه ريزی مصرف انرژی با تاکید بر کاربری زمین نمونه موردی سعیديه شمالی همدان

پایان نامه: تدوين راهنمای برنامه ريزی مصرف انرژی با تاکید بر کاربری زمین نمونه موردی سعیديه شمالی همدان دانشگاه یزد دانشکده هنر و معماری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری نگارش: بهاره سیفی چکیده: جهان در حال نظاره کردن یک روند شهرنشینی غیرقابل کنترل می باشد و به تبع آن تقاضا برای انرژی جهت مصارف عمومی و خصوصی روبه افزایش می ... ادامه مطلب »