مقالات

دانلود مقاله تعیین اراضی مستعد زراعت چوب اکالیپتوس در استان خوزستان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی Fuzzy AHP

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی سال یازدهم/ شماره اول بهار ۱۳۹۹ تعیین اراضی مستعد زراعت چوب اکالیپتوس در استان خوزستان با استفاده از فرآیند تحلیل…

دانلود مقاله ارزیابی قابلیت طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای لندست-۸ و سنتینل-A2 در تعیین محدوده و سطح زیر کشت ارقام پسته

مجله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی سال یازدهم شماره اول بهار ۱۳۹۹ هادی زارع خورمیزی – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی،…

دانلود مقاله: بررسی احساس امنیت اجتماعی بانوان در فضای شهری و عوامل موثر بر آن (نمونه موردی: جلوخان باغ عفیف آباد شیراز)

  ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیست عماد کتابچی – مدرس گروه شهرسازی و معماری، گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران   پریسا زبرجد – دانش آموخته…

دانلود مقاله: ارزیابی طرح های راهبردی بافت های فرسوده شهری مورد مطالعه : (طرح راهبردی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز)

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران سال انتشار ۱۳۹۸ طاهر پریزادی – استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی   سعید یوسفی – دانش آموخته کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه…

دانلود مقاله: ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ ﺧﯿﺰی ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روش ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑر GIS

مجله علمی پژوهشی انجمن هیدرولیک ایران، دوره ۱۴، شماره۱، بهار ۱۳۹۸ شیما رحمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اصغر عزیزیان استایار گروه مهندسی…

دانلود مقاله: مسیریابی خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی شهرستان نمین و اردبیل)

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران جواد سدیدی, عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی, دانشگاه خوارزمی, تهران عبدالسلام امین پور، دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه خوارزمی چکیده:…

دانلود مقاله: ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله

عنوان مقاله: ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره هشتم، شماره بیستم، تابستان ۱۳۹۸مشخصات نویسندگان:عیسی ابراهیم زاده – استاد جغرافیا، دانشگاه سیستان…

فیلم ساخت ماکت در GIS

فیلم چگونگی ساخت ماکت در GIS در این فیلم نحوه ساخت یک ماکت آموزش داده می شود  که در آن عواضی مانند ساختمان، وسایل نقلیه، پله و رمپ، بلوار، لبه…

آمار شهرهای ایران براساس تاریخ تاسیس

آمار شهرهای ایران براساس تاریخ تاسیس در این فایل آمار تمامی شهرهای ایران به تفکیک استان، شهر، سال تاسیس درجه شهرداری و جمعیت سرشماری سال ۱۳۹۰ آمده است آمارشهرها با…