کتاب

دانلود رایگان کتاب مدیریت بحران با GIS:

دانلود رایگان کتاب مدیریت بحران با GIS نوشته دکتر علی عسگری استاد دانشگاه یورک تورنتو – کانادا تا همين اواخر و حتي هم اكنون بيشتر تمركز مديران بحران و سوانح بر روي آمادگي در برابر سوانح و بحرانها و پاسخگويي نسبت به آنها بود. كار واقعي و اصلي، زماني آغاز مي شد كه بحران شروع شده ياسانحه اي رخ مي ... ادامه مطلب »

دانلود کتاب محدوده شهری

محدوده شهر: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم (1384)، محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع، این تعریف، اکنون به عنوان یگانه تعریف قانونی محدوده شهر، ملاک عمل می­باشد. حریم شهر: طبق ضوابط ایران، آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانونی شهر که در آن نظارت بر فعالیت­های از ... ادامه مطلب »

کتاب مدیریت بحران شهری

دانلود کتاب مدیریت بحران شهری استقرار فلات ایران بر روی پهنه پر حادثه کره زمین، از جمله کمربند زلزله آلپ هیمالیا، منطقه کوهزایی، برخورداری از اقلیم گرم و خشک، تنوع توپوگرافیکی و شرایط طبیعی نا همگون و همچنین تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی پر شتاب دهه های اخیر، نظیر شهر نشینی، دگرگونی در ساختار اقتصادی و تکنولوژیک و قرار ... ادامه مطلب »

کتاب مدیریت بحران روستایی

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ کمرﺑﻨﺪ ﮐﻮه زاﯾﯽ  آﻟﭗ –  ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ و ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﯾﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﻮﺳﻤﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ را در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ده ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻼﺧﯿﺰ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺟﻬﺎ ... ادامه مطلب »