دانلود مقاله: بررسی احساس امنیت اجتماعی بانوان در فضای شهری و عوامل موثر بر آن (نمونه موردی: جلوخان باغ عفیف آباد شیراز)

چکیده:

امنیت یکی از مولفه های اساسی رفاه اجتماعی می باشد و حقی بنیادین و پیش نیاز ارتقای رفاه و سلامت بانوان است. زنان به عنوان سرمایه های انسانی هر جامعه ای، نقشی موثر در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند، این مهم جز با احساس امنیت آنها در عرصه های اجتماعی امکان پذیر نخواهد شد. زنان نیمی از جمعیت ساکن شهرها هستند و روند روزافزون حضور آنان در محیط های کار و فعالیت اجتماعی سبب می شود تا در مکانیابی، طراحی و ساخت کالبد شهر حضور گسترده این قشر در فضاهای شهری مورد توجه قرار گیرد. احساس امنیت به احساس روانی شهروندان از امنیت مرتبط بوده و از این رو موضوعات و مسائل بسیاری را پیرامون خویش در رابطه با تامین یا عدم تامین آن به همراه دارد. از جمله آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه در رابطه با موضوع امنیت، زنان هستند. تجربیات زندگی روزمره نشان می دهد، احساس ناامنی در زنان بیشتر است. لذا این تحقیق بر آن است عوامل موثر بر احساس امنیت شهری در میان بانوان جلوخان باغ عفیف آباد شیراز را تبیین نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات پیمایشی، با روش های بازدید میدانی و پرسشنامه بدست آمده است. جامعه آماری بانوان استفاده کننده جلوخان باغ عفیف آباد شیراز در ساعات مختلف روز هستند که از بین آنها تعداد ۶۰ نفر به عنوان نمونه جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شده است. جلوخان باغ عفیف آباد یک محور توریستی و تاریخی در این شهر می باشد. یافته های تحقیق بیانگر این است که تمام شاخص های تحقیق بر احساس امنیت بانوان جلوخان باغ عفیف آباد شیراز تاثیر می گذارد. بالاترین میزان تاثیر احساس امنیت بانوان را معیار کالبدی با ۵۰٪ نظر پاسخ دهندگان داراست. پس از آن معیار عملکرد نیروی انتظامی با ۳۲٪ رده بعدی میزان تاثیر بر احساس امنیت زنان را داراست. در آخر معیار امنیت اجتماعی با ۱۸٪ کمترین میزان تاثیر را بر احساس امنیت زنان داراست. لذا به نظر می رسد که کالبد مناسب این محور نسبت به سایر معیارها در مرتبه بهتری قرار دارد و این عمدتا به دلیل فضای سبز مناسب و موقعیت مکانی جلوخان باغ عفیف آباد شیراز می باشد.

کلیدواژه‌ها:

امنیت، امنیت زنان، فضای شهری، پیاده راه، باغ عفیف آباد

نظرات بسته شده است.