مسیریابی خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS و روش AHP

مسیریابی خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS  و روش AHP

(مطالعه موردی شهرستان نمین و اردبیل)

چکیده:

با افزایش نیاز مردم به انرژی انتقال انرژی الکتریکی به یک مسله بسیار مهم تبدیل شده است. یکی از مهمترین مشکلات انتقال انرزی یافتن بهترین مسیر در یک منطقه بسیار پیچیده است. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درمسائل مهندسی به ویژه تجزیه و تحلیلهای ایجاد مسیر و مکانیابی قدرتمندترین ابزار است. از سوی دیگر پیدا کردن بهترین مسیر یک مشکل پیجیده ونیازمند معیارهای زیادی از جمله شیب. کاربری زمین. فاصله از جاده. زمین لغزش. مناطق حفاظت شده و مسکونی می باشد. روشهای تحلیل تصمیم چند معیاره مانند فرایند تحلیل  سلسله مراتبی (AHP برای تصمیم گیریهای دقیق استفاده می شود. در این مطالعه از روش  AHPبرای وزن دهی معیارهای مربوط مسیریابی خطوط لنتقال نیرو استفاده شد. براساس معیارها نقشه های منطقه مورد مطالعه جمع اوری. ویرایش وزن دهی و به فرمت مناسب انجام تجزیه و تحلیل در نرمافزار درامد و پس از تولید نقشه سطع وزن دار شده از ابزار LCP . برای یافتن بهترین مسیر استفاده شد.

کلید واژگان: خط انتقال نیرو، مسیریابی،GIS ،AHP، LCP

 

نظرات بسته شده است.