مقاله ارزیابی قابلیت طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای لندست-۸ و سنتینل-A2 در تعیین محدوده و سطح زیر کشت ارقام پسته

چکیده مقاله:

فن­­آوری سنجش از دور یکی از ابزارهای کارآمد برای پایش، مطالعه و تعیین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و باغی بویژه در سطوح وسیع­ می­باشد. برنامه­ریزان، مجریان و کشاورزان با آگاهی از نوع رقم و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی می­ توانند سیاست ­های مدیریتی و اجرایی مناسبی اتخاذ نمایند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت طبقه ­بندی نظارت شده تصاویر ماهواره­ای چند باندی لندست-۸ و سنتینل-A2 در تعیین محدوده، سطح زیر کشت و نوع رقم چهار نوع پسته اکبری، کله قوچی، احمد آقایی و فندوقی در یک مزرعه مطالعاتی در استان یزد می ­­باشد. دقت چهار الگوریتم طبقه بندی متوازی السطوح، کمترین فاصله، فاصله ماهالانوبیس و بیشترین تشابه و همچنین بهترین زمان در تفکیک ارقام پسته مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، الگوریتم حداکثر تشابه در طبقه­ بندی تصویری در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ماهواره لندست-۸ با دقت نهایی و ضریب کاپای به ترتیب ۷۶.۸ درصد و ۰.۶۷ از بالاترین دقت و الگوریتم طبقه­ بندی متوازی السطوح به ترتیب با دقت نهایی و ضریب کاپای ۷/۶۴ و ۴۷/۰ از کمترین دقت برخوردار بود. همچنین بر اساس نتایج، بهترین زمان برای تفکیک ارقام پسته مورد بررسی اواخر خرداد می ­باشد. به طوری که ضریب کاپای طبقه ­بندی با الگوریتم حداکثر تشابه در تصویر تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ماهواره لندست، ۰.۶۷ و به ترتیب در تاریخ­ های ۲۳ تیر، ۲۴ مرداد و ۲۵ شهریور ۰.۶۴، ۰.۶۳ و ۰.۶۳ بدست آمد. دقت نهایی و ضریب کاپای طبقه­ بندی با استفاده از الگوریتم حداکثر تشابه در تصویر تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ماهواره سنتینل-A2­ به ترتیب ۸۰ درصد و ۰.۷۱ بدست آمد. با انجام عمل فیلتر میانه با اندازه پنجره سه در سه بر روی تصویر طبقه ­بندی شده سنتیل-A2 میزان دقت نهایی و ضریب کاپا به ترتیب به ۸۲.۶ و ۰.۷۵ افزایش یافت. دقت نهایی و ضریب کاپای طبقه­ بندی و تفکیک ارقام پسته در تصاویر سنتینل-A2 نسبت به تصاویر لندست ۸ بالاتر بود. در مجموع بر اساس نتایج، تکینک ­های طبقه­ بندی سنجش از دور و نیز تصاویر ماهواره­ای چند باندی، از قابلیت مناسبی برای نقشه­ برداری کشاورزی و باغی برخوردار می­ باشند.

کلیدواژه‌ها:

طبقه بندی نظارت شده, طبقه بندی الگوریتم حداکثر تشابه, ارقام پسته, ضریب کاپا, سنجش از دور

نظرات بسته شده است.