بایگانی وبلاگ

دانلود رایگان طرح تفصیلی شیراز

دانلود رایگان بازنگری در طرح تفصیلی شیراز ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮاز ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷـﻬﺮي آﻏﺎز ﻧﻤﻮد، در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن راه، دﺷﻮاري ﻫﺎي ﺗﺪارك ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ... ادامه مطلب »