دانلود رایگان طرح تفصیلی شیراز

دانلود رایگان بازنگری در طرح تفصیلی شیراز ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮاز ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷـﻬﺮی آﻏﺎز ﻧﻤﻮد، در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ…