فیلم امواج زلزله

در این فیلم چگونگی حرکت امواج در داخل زمین نمایش داده می شود دقت کنید که هر قطعه با توجه به نوع موج که به آن می رسد چه عکس…