دانلود مقاله: بررسی احساس امنیت اجتماعی بانوان در فضای شهری و عوامل موثر بر آن (نمونه موردی: جلوخان باغ عفیف آباد شیراز)

چکیده: امنیت یکی از مولفه های اساسی رفاه اجتماعی می باشد و حقی بنیادین و پیش نیاز ارتقای رفاه و سلامت بانوان است. زنان به عنوان سرمایه های انسانی هر…

دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل و نقل عمومی برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم دیکسترا

فصلنامه مهندسی حملونقل/ سال دهم/ شماره سوم/بهار ۱۳۹۸ چکیده مقاله: امروزه نقش و سهم چشم­گیر حمل و نقل در برنامه های توسعه پایدار انکارناپذیر و قابل تامل است. بسیاری از…

دانلود مقاله: ارزیابی طرح های راهبردی بافت های فرسوده شهری مورد مطالعه : (طرح راهبردی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز)

طاهر پریزادی – استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی   سعید یوسفی – دانش آموخته کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی   فرزاد فرهادیان –…

دانلود مقاله برنامه ریزی منظر مبتنی بر خرد اقلیم با هدف کاهش آلاینده های هوا در کلان شهرها (نمونه مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهر تهران)

چکیده مقاله: بیان مسئله: کاهش آلودگی هوای تهران دو رویکرد کلی را در بر می گیرد. رویکرد نخست به کاهش وسایل آلاینده می پردازد که موجب انتشار و توزیع آلاینده…